Crkva Franje Asiškoga, Crkva sv. Franje Asiškoga - Chaplin