Malstrom, Malstrom, Moskienstoumen - Lofotinski otoci